TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

2 Kế hoạch và biện pháp quản lý thực hiện Quy định giảng dạy Tiếng Anh và chuẩn trình độ Tiếng Anh đối với SV bậc đại học chính quy Khóa 23. Tải về 3 Biểu mẫu hồ sơ dự thi tuyển sinh cao học Tải về 4 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 16/4/2015) Tải về 5 Quyết định số 247/QĐ-VL, ngày 11/7/2016, về việc ban hành quy định tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học của Trường Đại học Văn Lang Tải về 6 Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT, ngày 15/5/2014 về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Tải về 7 Thông báo số 376/VL-SDH, ngày 20/9/2016, về chính sách giảm học phí cao học đối với cựu sinh viên của Trường Tải về 8 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Tải về 9 Điều kiện được miễn thi ngoại ngữ đầu vào chương trình đào tạo thạc sĩ Tải về 10 Đối tượng và chính sách ưu tiên tuyển sinh cao học Tải về 11 Quy định về khu vực tuyển sinh năm 2016 Tải về 12 Quyết định số 607/QĐ-ĐHVL v/v ban hành Quy chế Tổ chức và quản lý Đào tạo sau đại học  của Trường Đại học Văn Lang Tải về

Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

Trường Đại học Văn Lang

vn flag