TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

)
 • Quy định về hội thảo khoa học & công nghệ (kèm theo Quyết định số 416/QĐ-VL-KHCN, ngày 29/9/2016) (tải về)
 • Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên (kèm theo Quyết định số 412/QĐ/VL-KHCN, ngày 28/9/2016) (tải về)
 • Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường (tải về)
 • Các loại biểu mẫu

  STT Tên biểu mẫu Chi tiết
  1 Bảng đề xuất danh mục đăng ký biên soạn tài liệu Tải về
  2 Phiếu đăng ký biên soạn tài liệu Tải về
  3 Bản đề xuất hội đồng xét duyệt biên soạn tài liệu Tải về
  4 Thư mời tham gia hội đồng xét duyệt đề cương biên soạn tài liệu Tải về
  5 Phiếu đánh giá đề cương tài liệu Tải về
  6 Biên bản họp hội đồng xét duyệt biên soạn tài liệu Tải về
  7 Bản đề xuất hội đồng nghiệm thu tài liệu Tải về
  8 Thư mời tham gia hội đồng nghiệm thu tài liệu Tải về
  9 Phiếu đánh giá nghiệm thu tài liệu Tải về
  10 Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu tài liệu Tải về
  11 Phiếu đăng ký hội thảo khoa học Tải về
  12 Biên bản hội thảo khoa học Tải về
  13 Đơn xin đi dự hội thảo khoa học Tải về
  14 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
  15 Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài Tải về
  16 Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
  17 Biên bản họp hội đồng tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
  18 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
  19 Phiếu điều chỉnh thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
  20 Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
  21 Biên bản thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
  22 Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
  23 Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
  24 Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
  25 Phiếu nhận xét phản biện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
  26 Biên bản họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
  27 Bảng tổng hợp kết quả đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
  28 Trang bìa chính của báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
  29 Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
  30 Phiếu đăng ký công trình dự thi các cuộc thi có nội dung khoa học Tải về
  31 Phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
  32 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
  33 Bản đề xuất hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
  34 Thư mời tham gia hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
  35 Phiếu đánh giá đề cương đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
  36 Biên bản họp hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
  37 Bản đề xuất hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
  38 Thư mời tham gia hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
  39 Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
  40 Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
  41 Biên bản chỉnh sửa đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường sau nghiệm thu Tải về

  Tin mới

  ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

  Trường Đại học Văn Lang

  vn flag