TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Văn phòng: Lầu 6, Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Trường Đại học Văn Lang về các hoạt động của Nhà trường;
 Điều hành công tác Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng đào tạo;
 Điều hành công tác Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu Khoa học;
 Trực tiếp điều hành công tác phát triển các chương trình đào tạo quốc tế;
Tải xuống ống kính nàng tiên cá Thực hiện một số công việc theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Trường.

                   

 

 hieu pho vo van tuan
 TS. VÕ VĂN TUẤN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: Lầu 6, Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3

Phụ trách công tác Kế toán theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng trường;
Chỉ đạo công tác Tuyển sinh;
Chỉ đạo công tác Sinh viên;
 Chỉ đạo công tác hành chính & quản trị nguồn nhân lực
Thực hiện một số công việc theo sự phân công của Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường.  

 

 thay Ang

PGS. TS. NGUYỄN VĂN ÁNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.